Zakres ochrony danych

Witamy Cię serdecznie,
Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Podstawowe informacje

„Strona” – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.ratstudios.pl

„Użytkownik” – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony.

„Administrator Strony” – Katarzyna Pisarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RATstudios Katarzyna Pisarczyk ul. Bankowa, nr 14/16, lok. 14, 87-100, Toruń, NIP: 5170198334, REGON 180874819.

„Administratorem danych osobowych” - jest Katarzyna Pisarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RATstudios Katarzyna Pisarczyk ul. Bankowa, nr 14/16, lok. 14, 87-100, Toruń, NIP: 5170198334, REGON 180874819 (zwana dalej także „Administratorem”)

Jako Administrator danych osobowych gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Twoje dane osobowe gromadzimy z należytą starannością i są one przez nas odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zapewniamy również podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Korzystając z naszej Strony możesz przekazywać nam swoje dane osobowe poprzez kontakt z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na Stronie.

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a) analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);* pod warunkiem, że będziemy z nich korzystać.
b) wykorzystywania cookies na Stronach Administratora danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
c) zarządzania Stroną — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Jak długo przetwarzamy twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez nas przez czas realizacji poszczególnych celów, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody.

W odniesieniu natomiast do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Twoje dane będą przechowywane przez nas do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

Jakie masz uprawnienia w stosunku do Twoich danych?

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści Twoich danych,
 2. do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo żądania dostępu do danych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką wyraziłeś.

W tych celach możesz zwrócić się do Administratora danych osobowych pisząc do nas wiadomość na adres e-mail: kontakt@ratstudios.pl lub k.pisarczyk@ratstudios.pl.

Wskazane powyżej uprawnienia nie będą przysługiwać Ci w stosunku do każdej czynności przetwarzania Twoich danych osobowych, natomiast szczegółowe zasady związane z ich realizacją zostały opisane w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).

Bezpieczeństwo i odbiorcy danych

W zakresie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zobowiązujemy się do:

 • zabezpieczenia danych osobowych przed osobami nieuprawnionymi,
 • przetwarzania danych wyłącznie przed osoby i podmioty posiadające odpowiednie uprawnienie,
 • kontrolowania prawidłowego przebiegu przetwarzania danych,
 • prowadzenia rejestru osób i podmiotów, które są uprawnione do przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia, że dane zostaną zachowane w tajemnicy,
 • przestrzegania przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcy danych

Informujemy Cię, że powierzamy przetwarzanie danych osobowych m.in., następującym podmiotom:
– Google LLC w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
– Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
– podwykonawcom naszych usług zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej Strony, zleceniobiorcom, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania

Oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych może przekazywać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystania usług oferowanych przez Google LLC z siedzibą w Mountain View (California) w USA. Przekazywanie odbywa się w oparciu o art. 45 RODO ponieważ Google LLC jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności, zaś decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z 12.07.2016 r. potwierdza adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Nazwa państwa trzeciego: Stany Zjednoczone Ameryki.

Potrzebujesz naszej pomocy?

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Czekamy na Twoją wiadomość

E-mail

kontakt@ratstudios.pl

Telefon

tel. 578 90 31 77